Algemene voorwaarden Otterig

ARTIKEL 1 DEFINITIES

1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van Otterig.

1.2 Accountgegevens: de gegevens die Otterig verzamelt en bewaart om rekeningen te kunnen sturen aan de klant, inclusief, indien van toepassing voor de facturering en voor zover mogelijk, verbruiksgegevens over dataverkeer.

1.3 E-mail adres: een op naam van de klant gestelde adrescode, voor het uitwisselen van elektronische berichten via het internet.

1.4 Homepage: een op naam van de klant gestelde internetpagina ofwel een titel- en introductiepagina van een website op het internet.

1.5 Klant: de partij die met Otterig een overeenkomst heeft gesloten.

1.6 Login procedure: de procedure voorgeschreven door Otterig teneinde de klant in staat te stellen toegang te verkrijgen tot het systeem en het internet.

1.7 Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt ) en toekomstige aanpassingen hiervan.

1.8 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Otterig en een klant op grond waarvan Otterig diensten ten behoeve van de klant worden verricht.

1.9 Schrijfruimte: geheugenruimte die Otterig aan een klant ter beschikking stelt bijvoorbeeld ten behoeve van het versturen en ontvangen van e-mail, het aanhouden van een homepage of website en overige Otterig diensten.

1.10 Systeem: computer- en aanverwante apparatuur waarmee Otterig de klant toegang tot het internet verleent.

1.11 Website: een of meerdere geïntegreerde internetpagina's, voorafgegaan door een homepage.

1.12 Verkeersgegevens: de overige gegevens die de klant genereert op de systemen van Otterig door van de Otterig diensten gebruik te maken.

1.13 Otterig: De eenmanszaak ingeschreven bij KvK Noordwest-Holland onder nummer 52495418 gevestigd op de Karel Doormankade 13 in Alkmaar.

1.14 Otterig Diensten: de diensten of opdrachten die door Otterig ten behoeve van klanten worden verricht.

ARTIKEL 2 ALGEMEEN

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Otterig en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

2.2 Alle door Otterig gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Otterig een aan een aspirant-klant toegezonden overeenkomst of aanvraag/machtigingsformulier volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt, al dan niet via elektronische post of anderszins in opdracht van de aspirant-klant Otterig diensten aan deze ter beschikking heeft gesteld. Na aanvaarding van het aanbod door de klant is onverwijlde herroeping door Otterig mogelijk. Door herroeping komt geen overeenkomst tot stand en is Otterig gehouden al hetgeen Otterig reeds heeft ontvangen aan de klant terug te betalen. Otterig kan een aspirant-klant om haar moverende redenen weigeren zonder deze mee te delen.

2.3 Indien, naar achteraf blijkt, dat de door Klant verstrekte gegevens onjuist blijken, heeft Otterig het recht om de prijzen in de offerte aan te passen.

2.4 Otterig is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking op de wijze als bedoeld in artikel 12.2 van kracht. Indien de klant niet instemt met de wijzigingen, heeft de klant, in afwijking van artikel 10.1 en artikel 10.2, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen.

2.5 De door Otterig opgegeven leveringstermijnen zijn van indicatieve strekking en zijn nimmer als fatale termijn op te vatten.

2.6 Otterig is pas in verzuim nadat de Klant hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Otterig ook na deze ingebrekestelling wezenlijk tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst.

2.7 Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.8 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.

2.9 Indien Otterig op eigen initiatief ten gunste van de Klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden kunnen daar door de Klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

2.10 In deze algemene voorwaarden kan het woord 'schriftelijk' ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.

ARTIKEL 3 VERPLICHTINGEN VAN Otterig

3.1 Otterig spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor:

 • het verlenen van aansluiting op het systeem aan de klant voor de in de overeenkomst bepaalde Otterig dienst(en);
 • het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het internet gemaakt kunnen worden;
 • de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden.

3.2 Otterig kan echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem en het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden gemaakt van de Otterig diensten.

3.3 Otterig onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Otterig hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 4.2 tot en met 4.4 van deze algemene voorwaarden. Otterig heeft dit beleid nader omschreven in een aparte privacyverklaring. Deze verklaring staat online op http://www.Otterig.nl/privacy.php.

ARTIKEL 4 VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

4.1 De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. De klant stelt Otterig zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.

4.2 De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma's, al dan niet via het systeem, op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Otterig, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan de klantzijde, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend 'open relaying' door een verkeerd geconfigureerde mailserver. Het is de klant slechts toegestaan processen of programma's op te starten indien er een directe, door Otterig toegestane verbinding met het systeem bestaat.

4.3 Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

 • spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud;
 • Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie aan een website, e-mail adres of andere dienst bij Otterig;
 • het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie;
 • sexuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
 • hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.
 • Nieuwsbrieven en emails die naar meerdere ontvangers tegelijk worden verstuurd moeten altijd een link bevatten waarmee de ontvanger van de email zich kan uitschrijven en geen emails meer ontvangt van de cliënt.Otterig kan een boete uitschrijven van €49,95 als de cliënt zich niet aan dit punt houdt. Als de cliënt weigert te betalen wordt dit gezien als een reden om de overeenkomst te ontbinden.

4.4 Indien derden menen dat enige informatie van de Klant die valt onder de niet limitatieve opsomming van artikel 4.3 inbreuk maakt op hun rechten of op enige andere wijze strijdig is met wet en regelgeving zal Otterig dit onderzoeken. Indien de klacht gegrond wordt verklaard is Otterig gerechtigd al het materiaal te verwijderen.

4.5 Otterig is te allen tijden gerechtigd aangifte te doen indien de Klant informatie beschikbaar stelt waarvan het bezit of verspreiding strafbaar is. Otterig is dan gerechtigd en mogelijk verplicht om de met handhaving belaste instantie informatie te verschaffen over de Klant in het kader van een onderzoek.

4.6 Indien de Klant herhaaldelijk informatie beschikbaar stelt via de servers van Otterig die vallen onder de categorieën als neergelegd in artikel 4.3 of op enige wijze strijdig zijn met enige wet of regelgeving is Otterig gerechtigd de Overeenkomst met de Klant te ontbinden zonder dat de Klant het recht toekomst van restitutie van door hem betaalde bedragen. Indien Otterig op het moment van ontbinding onder omstandigheden als omschreven in dit lid nog vorderingen op de Klant worden deze vordering direct opeisbaar.

4.7 het is klanten niet  toegestaan het systeem van Otterig te hacken dan wel op andere wijze toegang te verschaffen tot andere schijfruimte dan voor klant gereserveerd is..

4.8 Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Otterig hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onverminderd het voorafgaande is het de klant wel toegestaan door een derde een website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De klant blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord.

4.9 De klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te maken.

4.10 De klant is gebonden aan de hoeveelheid schijfruimte zoals beschreven in de overeenkomst. De klant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is Otterig bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van de Otterig diensten informatie te verwijderen.

4.11 De klant geeft bij deze toestemming aan Otterig zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van Otterig welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Otterig kan deze gegevens met derden delen, indien de klant toestaat dat de gegevens met deze partij worden gedeeld.

4.12 In afwijking van artikel 4.11 kan Otterig worden verplicht om gegevens zonder toestemming van de klant door te geven aan derden indien Otterighier krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak toe verplicht is. De privacyverklaring geeft een specifiekere omschrijving van deze registratie, opXXX

4.13 De klant kan een verzoek doen tot inzage of verwijdering van de eigen accountgegevens. Hij of zij kan dit vergezeld van een (kopie van) het (geldige) identiteitsbewijs per post, fax of e-mail naar Otterig sturen. Otterig beantwoordt deze verzoeken kosteloos en binnen drie (3) werkdagen per e-mail naar het account van de klant. Tevens heeft de klant kosteloos recht op beperkte inzage in de verkeersgegevens van het account. Het gaat hierbij om de inlogtijdstippen van het eigen account, tot maximaal dertig (30) dagen voor het moment van aanvraag. Ook voor deze inzage is een kopie van een geldig identiteitsbewijs vereist. Otterig beantwoordt deze verzoeken binnen vijf (5) werkdagen per e-mail naar het account van de klant. Otterig vernietigt de paspoortkopieën onmiddellijk na gebruik. Bij sommige diensten bestaat de mogelijkheid tot inzage in het eigen dataverkeer, voor zover deze gegevens bekend zijn. Specifieke aanvullende voorwaarden hiervoor worden bij deze diensten apart bekend gemaakt.

ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Otterig is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van de klant, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Otterig. Met name is Otterig niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het systeem of het internet bij Otterig of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen van Otterig, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in login procedure, account en e-mailadres.

5.2 Aansprakelijkheid van Otterig voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

5.3 De klant die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Otterig voortvloeiende schade.

5.4 De klant vrijwaart Otterig tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de klant van het account, het systeem of internet, dan wel door het niet nakomen van de klant van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

5.5 Otterig is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de klant verstrekte aansluiting op het systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, indien en zo lang de klant handelt in strijd met het gestelde in de artikelen 4.1 tot en met 4.3. Bovendien is Otterig in dat geval gerechtigd, indien de ernst van de overtreding zulks rechtvaardigt, de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van de klant jegens Otterig ontstaat.

5.6 Indien een website verantwoordelijk is voor overbelasting van een server, dan is Otterig gerechtigd deze website offline te zetten.

5.7 Indien Otterig web hosting diensten faciliteert, is klant altijd zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups van informatie ,websites. E-mailverkeer en aanverwante informatie

5.8 Klant vrijwaart Otterig van aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het verlies van datagegevens.

5.9 Wanneer Otterig onverhoopt aansprakelijk wordt gesteld voor de teloorgang van gegevens, is Otterig hoogstens aansprakelijk voor het bedrag dat voortvloeit uit de gesloten overeenkomst. Wanneer spraken is van een duurovereenkomst, is Otterig slecht verplicht het factuurbedrag van de maand waarin de gegevens verloren gingen terug te boeken.

ARTIKEL 6 OVERIGE DIENSTEN

6.1 Otterig verleent voor toegang tot het systeem aan de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om het systeem voor de duur van de overeenkomst te gebruiken.

6.2 Voor sommige diensten gelden aanvullende specifieke voorwaarden ten aanzien van het gebruik van de dienst. Deze aanvullende voorwaarden worden per dienst apart bekendgemaakt. Hieronder vallen onder meer, toegangsrechten en eigendomsrechten.

6.3 Otterig is gerechtigd de klant de toegang tot het systeem te ontzeggen of te beperken, indien een klant in een kalendermaand de in de overeenkomst overeengekomen hoeveelheid (gratis) dataverkeer overschrijdt ten aanzien van dataverkeer, diskruimte en belasting van systemen. Bij deze overeenkomsten is de klant gehouden aan Otterig de overeengekomen kosten ter grootte van die overschrijding te betalen. Otterig zal een ontzegging of beperking eerst vijf (5) dagen nadat de klant hiervan door Otterig op de hoogte is gesteld, effectueren. Otterig is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade als gevolg van een ontzegging of beperking. De administratie van Otterig levert voor partijen bindend bewijs op ter zake van de overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer, behoudens tegenbewijs door de klant.

ARTIKEL 7 DIENSTEN VAN DERDEN

7.1 Voor veel diensten is Otterig afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen, bijvoorbeeld bij kabelinternet of ADSL. In dat geval sluit de klant veelal twee verschillende overeenkomsten, één met Otterig en een met de derde partij. Otterig is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, daaronder moet worden verstaan: storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.

7.2 De Partij voor de registratie van de domeinen in een keuze van Otterig. Informatie van de klant wordt aan deze partij doorgespeeld en komt in het publieke WHOIS register.

7.3 De voor registratie van domeinen benodigde gegevens worden in een geautomatiseerde procedure naar de desbetreffende toewijzingsinstanties doorgezonden. De cliënt kan pas van een daadwerkelijke toewijzing uitgaan, wanneer de internet-service onder het gewenste domein beschikbaar is gesteld. Een vaste garantie voor toewijzing van bestelde domeinen kan niet worden verstrekt .De aanvraag voor een domeinregistratie geschiet na vooruitbetaling. Pas als de bestelling en de betaling door Otterig is ontvangen zal deze  verwerkt worden. Otterig kan niet garanderen dat een bij Otterig aangevraagd domein ook daadwerkelijk kan worden geregistreerd.

7.4 Expliciet wordt gesteld dat domein namen niet vallen onder de wet `koop op afstand` en omdat deze op maat gemaakt worden nimmer onder enige teruggave regeling zullen vallen.

ARTIKEL 8 KLACHTEN

8.1 Otterig neemt slechts klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op Otterig zijn diensten en/of gedragingen of handelingen van klanten.

8.2 Otterig spant zich in klachten omtrent de Otterig diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de Otterig diensten te komen. De klant kan een volledige en duidelijk omschreven klacht binnen drie (3) werkdagen melden bij de afdeling klantenservice, bij voorkeur per e-mail. De klacht wordt, indien mogelijk, drie (3) werkdagen na ontvangst van de klacht, door Otterig in behandeling genomen. Klant wordt daarvan, indien mogelijk, drie (3) werkdagen na ontvangst van de klacht op de hoogte gesteld.

8.3 Otterig spant zich in klachten omtrent handelingen of gedragingen door Otterig klanten zo goed mogelijk te behandelen. De klant kan klachten insturen die gaan over abuse, spam of illegale handelingen door Otterig klanten binnen drie (3) werkdagen naar het e-mail adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. sturen, mits vergezeld van de relevante loggevens, inclusief tijdstippen en/of volledige headers en een duidelijke omschrijving van de reden van de klacht.

8.4 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de klant onverlet.

ARTIKEL 9 BEHEER VAN HET SYSTEEM

9.1 Ten behoeve van periodiek onderhoud, updates etc. is Otterig gerechtigd de servers (daarmee de informatie van de klant) tijdelijk buiten gebruik te stellen. Otterig is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de klant in verband met het buiten gebruik stellen lijdt.

9.2 Indien Otterig de servers buiten gebruik stelt zal hij de klant daarover informeren en informatie verschaffen over de te verwachten 'down time'.

9.3 Otterig is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de login procedure, in het account en in de e-mail adressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens Otterig ontstaat. Otterig zal in een dergelijk geval de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

ARTIKEL 10 DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

10.1 De overeenkomst tot een hosting pakket wordt steeds aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde periode. Hierna krijgt de klant de mogelijkheid dit nogmaals te doen. De klant hoeft bij dit pakket niet expliciet op te zeggen.

10.2 De overeenkomst tot de aanvraag van een domein wordt steeds aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde periode. Deze dient wel expliciet te worden opgezegd door de klant. De overeenkomst wordt na afloop van de eerste termijn met eenzelfde termijn verlengd. Otterig stelt de klant ruim van tevoren op de hoogte van deze verlenging. Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) week tegen het einde van de overeengekomen periode. Opzegging is mogelijk zowel schriftelijk als per e-mail of fax, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop Otterig de opzegging ontvangt.

10.3 Indien de registratiekosten voor een domeinnaam niet zijn voldaan door de klant dan heeft Otterig het recht om deze domeinnaam buiten gebruik te stellen. Dit gebeurt onder meer, maar niet uitsluitend, door het niet afhandelen van DNS aanvragen voor deze domeinnaam.

10.4 De klant heeft te allen tijde het recht om zijn domeinnaam te verhuizen naar een andere registrar. Dit geldt alleen wanneer de registratiekosten  zijn voldaan.

10.5 Otterig behoudt het recht om een domeinnaam, waarbij zes (6) maanden zijn verstreken zonder dat de registratiekosten zijn voldaan, zonder bevestiging of goedkeuring van de klant op te zeggen. De klant wordt ten minste twee (2) weken voor het opzeggen van de domeinnaam schriftelijk op de hoogte gesteld.

10.6 Bij te late betaling behoudt Otterig zich het recht voor om met onmiddellijke ingang alle diensten volledig  te blokkeren, al dan niet voorzien van een melding op de website of op het domein van de reden. Ook behoud de mogelijkheid om het domein te voorzien van reclamebanners waarvan de opbrengsten ten gunste van Otterig zijn.

 

ARTIKEL 11 ONTBINDING

11.1 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met Otterig gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de klant in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens Otterig te voldoen, is Otterig gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen Otterig dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat Otterig tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Otterig verder toekomende rechten.

11.2 Indien de consument niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met Otterig gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de klant in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens Otterig te voldoen, is Otterig gerechtigd, na ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen Otterig dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat Otterig tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Otterig verder toekomende rechten.

11.3 Otterig is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de Otterig diensten te staken indien de klant:

 • aan Otterig valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven;
 • nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven;
 • de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
 • in strijd handelt met artikel 4.1 tot en met 4.3;
 • in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend;
 • surseance van betaling heeft aangevraagd;
 • onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden.

ARTIKEL 12 PRIJZEN

12.1 De klant is afhankelijk van de te leveren Otterig dienst(en) een vergoeding verschuldigd.  Alle prijzen zijn exclusief BTW, administratiekosten en eventuele bijkomende heffingen en/of rechten, tenzij anders vermeld.

12.2 Otterig is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt in een e-mail afkomstig van Otterig. De klant die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van artikel 10.2, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.

12.3 Bij te late betaling behoudt Otterig zich het recht voor om met onmiddellijke ingang alle diensten volledig  te blokkeren, al dan niet voorzien van een melding op de website of op het domein van de reden. En behoud de mogelijkheid om het domein te voorzien van reclamebanners waarvan de opbrengsten ten gunste van Otterig zijn.

 

ARTIKEL 13 BETALING

13.1 De aan Otterig verschuldigde bedragen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De klant is verplicht binnen veertien (14) dagen na factuurdatum het verschuldigde te betalen.

13.2 Indien de klant niet binnen de termijn van artikel 13.1 betaalt, verkeert hij of zij van rechtswege in verzuim en is hij of zij zonder nadere ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van klant. Deze kosten bedragen vijftien procent (15%) over het te vorderen bedrag met een minimum van tien euro (EUR 10,-), tenzij Otterig aantoont dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn.

13.3 Indien de consument niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen zal Otterig de consument informeren en in gebreke stellen waarbij een nadere betalingstermijn wordt vastgesteld. Als de consument niet binnen die termijn betaald is de Klant in verzuim en in Otterig gerechtigd de Diensten op te schorten. Ook is Otterig vanaf het moment dat de Klant in verzuim is gerechtigd een wettelijke rente te vorderen over de openstaande bedragen. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van klant. Deze kosten bedragen vijftien procent (15%) over het te vorderen bedrag met een minimum van tien euro (EUR 10,-), tenzij Otterig aantoont dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn.

ARTIKEL 14 OVERMACHT

14.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Otterig niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.

14.2 Otterig heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Otterig haar verbintenis had moeten nakomen.

14.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Otterig opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Otterig niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

14.4 Otterig is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Otterig weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Otterig kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Otterig een overeenkomst is aangegaan.

14.5 Naast het bepaalde hierboven wordt onder overmacht zeker verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

ARTIKEL 15 INTELLECTUEEL EIGENDOM

15.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, analyses, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Otterig of zijn licentiegevers.

15.2 De inhoud van de website van Otterig, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Otterig en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan.

15.3 Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Otterig. Op de website en het control panel van Otterig hebben klanten alleen het gebruikersrecht.

15.4 De website van de klant is altijd eigendom van de klant. Dit geldt zelfs als de software door Otterig is geschreven en aan de klant ter beschikking is gesteld.

16.2 Wanneer de klant na dertig (30) dagen door toedoen van Otterig nog geen gebruik heeft kunnen maken van zijn/haar pakket, de website is niet online en/of de klant kan geen e-mail ontvangen, dan kan de klant alsnog het volledige bedrag terug krijgen.

16.3 De klant heeft recht op restitutie wanneer, door falend handelen van Otterig, gedurende een (aaneengesloten) periode van vijf (5) dagen, de klant zijn/haar website niet beschikbaar is geweest of de klant geen e-mail heeft kunnen ontvangen. In dit geval ontvangt de klant het bedrag vanaf de maand van de storing tot aan het einde van het contract terug. Op het verzenden van e-mail kan Otterig geen garanties geven. Otterig raadt de klant daarom aan om e-mail te versturen via de klant zijn/haar internet provider.

16.4 Otterig gaat enkel over op restitutie van de betaling indien de klant zijn/haar account niet langer bij Otterig wilt hosten. In dit geval wordt het hostingaccount per direct gesloten, domeinen worden niet verlengd.

ARTIKEL 17 OVERNAME VAN DE PORTEFEUILLE

17.1 Bij een overname van de portefeuille van Otterig worden alle rechten en verplichtingen, zoals genoemd in deze algemene voorwaarden, overgenomen door de nieuwe eigenaar.

17.2 De algemene voorwaarden van Otterig blijven van kracht gedurende de periode van de Overeenkomst. Bij verlenging van de Overeenkomst dient de Klant akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van de nieuwe eigenaar.

ARTIKEL 18 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

18.1 Op elke overeenkomst tussen Otterig en de klant is Nederlands recht van toepassing.

18.2 Geschillen kunnen worden voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend.

18.3 Indien de klant het niet eens is met de uitspraak van de geschillencommissie, dan kan de klant de uitspraak binnen twee (2) maanden na de verzending ter toetsing voorleggen aan de gewone rechter.

18.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.


Ga akkoord met mijn privacybeleid Of lees hoe het precies in elkaar zit!